Louis Bourgeios sculpture, Dia Beacon, Beacon, New York.